Opstellingen

Wij zijn energie. En we kunnen elkaar en voor elkaar en anderen voelen. Noem het een collectief intelligent veld. Bij familie/systemische opstellingen maken we gebruik van onze verbinding met dit veld om tot inzichten te komen over persoonlijke, intergenerationele en collectieve vraagstukken. Systemisch opstellen is een fenomenologische methode – je kunt in de opstelling waarnemen welke elementen van invloed zijn op de gegeven situatie via de bewegingen en lichaamstaal van de representanten. Er kunnen interventies gedaan worden, die helend werken voor het systeem. En het representeren in een opstelling heeft een zelfhelende werking. Dit maakt opstellingen een boeiende breed inzetbare methode  voor persoonlijke, abstracte, collectieve en maatschappelijke vraagstukken.

ancient-trees-beth-moon-8we
Een opstelling is een directe manier om het ongeziene en onbewuste te onderzoeken en een potentie tot heling. Diepe heling kan verder plaatsvinden bij volledige acceptatie van wat er is, en in een vellige en onvoorwaardelijke omgeving. Soms vindt heling in en door je bewuste zelf plaats maar vaak is een relatie, een veilige groep mensen of een setting met een professional een voorwaarde. Dan krijgt opgebouwde spanning en trauma ruimte om te ontladen en tot rust te komen. Als je energie als een cirkel ziet en trauma als een onderbreking van die cirkel, dan is heling het afronden van de cirkel. Afhankelijk van jouw overlevingsmechanisme (vluchten, bevriezen etc.) wordt je systeem gede-activeerd of gere-activeerd. Het “probleem” hoeft niet weg of opgelost maar het (en jij) mag er gewoon zijn en voelt op den duur als minder aanwezig.

Klein of groot trauma verwerken maakt lichter
Met trauma bedoel ik niet de gebeurtenis maar datgene wat te groot bleek in het moment te verwerken. Om te (over)leven sloten we ons gevoel af, we vluchtten, bevroren, dissociëerden. We hadden willen schreeuwen maar onze stem bleef in onze keel steken. Uit epi-genetisch onderzoek blijkt dat niet verwerkte energie zich vast zet in delen van ons lichaam. Weefsel verkleeft zich. Residuen en de manier waarop we ermee omgaan geven we onbewust door aan volgende generaties. Of als gebeurtenissen in onze jeugd plaatsvinden, blijven we er in de rest van ons leven last van houden. Ik combineer opstellingen met de transparante communicatie van Thomas Hübl waarbij persoonlijke en collectieve trauma’s alsnog herkent, losgemaakt en verwerkt kunnen worden.
Vragen en problemen vormen je levensweg. En die weg kent toppen en dalen. Soms bewandel je hem fluitend en soms iets minder. Groei gaat samen met het ontdekken van jouw authentieke stem, met het vinden van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in jezelf en in relatie tot de ander. De energie die we uitstralen heeft een stimulerend effect op mensen die ons lief zijn en die we ontmoeten. Wereldburgers net als jij.

Hoe werkt een opstelling?

We are energy. And we can feel each other and for each other and others. Call it a collective intelligent field. In family / systemic constellations we use our connection with this field to gain insights about personal, intergenerational and collective issues. Systemic work is a phenomenological method – you can observe in the constellation which elements influence the given situation through the movements and body language of the representatives. In the systemic constellation, the facilitator can make interventions that work for the system. And being a representative may have a self-healing effect. This makes constellations  a fascinating widely applicable method also for more abstract, collective and social issues.

In my experience, doing a constellation is a direct way to explore the unseen and unconscious and thus a potential for healing. Deep healing can take place further with full acceptance of what is present, in a secure and unconditional environment. Sometimes healing takes place in and through your conscious self, but often a relationship, a safe group of people or a setting with a professional is conditional. Then accumulated tension and trauma will be given space to discharge and unwind. If you see energy as a circle and trauma as an interruption of that circle, healing is the rounding of the circle. Depending on your survival mechanism (flights, freezes, etc.) your system will be de-activated or reactivated. The “problem” does not have to be eliminated or resolved, but it (and you) may just be there.

Processing small or large trauma makes it lighter
With trauma I do not mean the event, but that which turned out to be too big to process  in the moment. In order to survive, we closed our feelings, we fled, frooze, dissociated. We wanted to scream but our voice broke. Epi-genetic research shows that unprocessed energy settles in parts of our body. Tissue is getting stuck. We unconsciously pass on residuals and the way we deal with them to future generations. Or if events take place in our youth, we will continue to suffer in the rest of our lives. By working with constellations in combination with the mystical principles of Thomas Hübl, personal but also collective traumas can still be recognized, released and processed.
Questions and problems are your life path. And that road has peaks and valleys. Sometimes you walk him whistling and sometimes a little less. Growth goes hand in hand with discovering your authentic voice, finding the balance between the male and female in yourself and in relation to the other. The energy we create has a stimulating effect on our environment, our children, friends, and all around them. People you love or maybe love a little less. Global citizens just like yourself.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close