Opstellingen

Wij zijn energie. En we kunnen elkaar en voor elkaar voelen. Er is een collectief intelligent veld. We maken bewust of onbewust dagelijks gebruik van de verbinding met dit veld. Dit noemen we intuïtie en synchroniciteit. Iets aanvoelen, iets invoelen. Opeens een idee hebben. We krijgen het mee als kind. Bij sommigen is het een sterk onontkoombaar, prachtig of soms lastig gevoel. Bij de meesten is het al dan niet sluimerend aanwezig. Het wordt ons vaak afgeleerd als kind. Het blijft altijd latent aanwezig. EN we kunnen het bewust ontwikkelen, als toegang tot ons diepe weten en leren gebruiken in relatie tot anderen.

Bij zowel systemische en familie opstellingen als bij the art of transparent communication wordt het collectieve intelligente veld gebruikt. Bij opstellingen om tot inzichten te komen over in ons of in het collectief levende vragen. Bij transparent communication om door verschillende meditatietechnieken, presencing en sharing en de kennis en bestudering van mystieke principes, om jezelf steeds beter te leren kennen.

Opstellingen en the art of transparent communication zijn aanvullend en hebben hetzelfde doel. Bewustwording, heling en vanuit een hoger bewustzijns niveau op een open, vrije en onvoorwaardelijke manier met onszelf en met anderen in relatie zijn. Ik gebruik de methodes naast elkaar, door elkaar en met elkaar.

Als ondertitel van deze website gebruik ik de woorden: Exploring and creating in healing WE-spaces. Dit kun je lezen als één zin maar ook elk woord op zich heeft betekenis. Ik werk met en voor mensen. Door (zelf)onderzoek, kunst en expressie wil ik graag iets bij jou en daarmee in de wereld in beweging brengen.

ancient-trees-beth-moon-8we

Hoe werkt een opstelling?

Wat is Transparent communication?

We are energy. And we can feel each other and for each other. This awareness is a collective intelligent field. We use the connection with this field consciously or unconsciously every day. We call this intuition and synchronicity. Feel something, input something. Have an immediate idea. We get it as a child. For some it is a strongly inescapable, beautiful and sometimes awkward feeling. Most of them are dormant or not. It is often unlearned as a child. It always remains latent. AND we can consciously develop and use it as an access to deep knowing and in our relationship with others.

The collective intelligent field is used for both systemic and family constellations and transparent communication. In constellations to gain insights about questions that live in us or in the collective. In transparent communication to get closer to our own source and from there to enter in an open and unconditional way a relationship with others.

The techniques and skills of constellations and transparent communication are complementary and both focus on awareness, deepen awareness and healing. I use them side by side, together and with each other.

As a subtitle of this website I use the words: Exploring and creating in healing WE-spaces. You can read this as one sentence, but every word has meaning in itself. I work with and for people. Through (self) research, art and expression I would like to put something in you and with it in the world.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close