My (com)passion

(English below)

Wij zijn energie. Alles is energie. We bewegen ons in een veld van energie. Niets ligt vast, alles is veranderbaar en kan ontdekt worden. In potentie is alles aanwezig. In energie zijn we met elkaar verbonden, we vormen met elkaar een energetisch veld. Daarom vinden veranderingen en trends vaak op verschillende plekken in de wereld tegelijkertijd plaats. We kunnen situaties en mensen (in)voelen. We hebben opeens een idee of een oplossing voor een probleem. We kunnen door meditatie ruimte en stilte creëren en onze aandacht richten waardoor we ons zelfregulerend vermogen en flexibiliteit versterken en ons openen voor de potentie van onze innovatieve en creatieve capaciteiten.

Ik werk met de potentie van dit energetische veld. Mijn aandachtsgebieden zijn zelfheling, preventie en innovatie. Bij preventie werk ik met de regulering van lichaam, geest en gevoel. Bij zelfheling onderzoeken we vragen – in het onderbewuste –  om inzicht te krijgen in persoonlijke en systemische blokkades. Dit alles zodat jij meer en meer de expressie kunt worden van je natuurlijke zelf. Bij een innovatie traject tunen we met een groep mensen in op nieuwe inzichten voor werk- of maatschappijgerichte ontwikkelingen.

Ik combineer verschillende meditatietechnieken met presencing, witnessing en systemische opstellingen en voel me verbonden met mensen die bewust verandering in de wereld willen brengen. Mijn doelgroep is divers en kunst heeft hierin een speciale plek.

Kunst is creatie en communicatie. Kunst drukt schoonheid en gevoelens uit in materie. Kunst heeft de kracht om iets over te dragen en de potentie om iets te verwerken. Kunst is gecondenseerde energie en kan bijdragen aan verandering. Daarom begeleid ik bewuste creatieve en innovatie trajecten en kunstprojecten.

I am an oracle foto

We are energy. Everything is energy. We move in a field of energy. Nothing is fixed, everything is changeable and can be discovered. Everything is potentially available. We are connected in energy, together we form an energetic field. That is why changes and trends often take place simultaneously in different places in the world. We can feel (in) situations and people. We suddenly have an idea or a solution to a problem. We can create space and silence through meditation and focus our attention, to strengthen our self-regulating ability and flexibility and opening ourselves to the potential of our innovative and creative capacities.

I work with the potential of this energy field. My focus areas are self-healing, prevention, and innovation. In prevention, I work with the regulation of body, mind, and feeling. In self-healing, we investigate questions – in the subconscious – to gain insight into personal and systemic blockages. All this so you can become more and more the expression of your natural self. In an innovation process, we tune in with a group of people to new insights for work or society-oriented developments.

I combine different meditation techniques with presencing, witnessing and systemic constellations and feel connected to people who consciously want to bring change into the world. My target group is diverse and art has a special place in this.

Art is creation and communication. Art materializes beauty and feelings. Art has the power to transmit and the potential to digest. Art is condensed energy and can contribute to change. That’s why I guide conscious creative and innovation trajectories and art projects.

When you change yourself, you change the world.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close