Kompassie

(English below)

Wij zijn energie. Alles is energie. Dat betekent dat niets vast staat en alles veranderbaar is. In energie zijn we ook met elkaar verbonden. Veranderingen en trends vinden vaak op verschillende plekken in de wereld tegelijkertijd plaats. We kunnen situaties en mensen (in)voelen, Dit noemen we intuïtie, ingevingen en synchroniciteit.  We hebben opeens een idee of een oplossing voor een probleem. We hebben een zelfhelend vermogen. Fysiek en geestelijk. Met deze gevoeligheid worden we geboren. We gebruiken het om onze omgeving te scannen in onze eerste levensjaren. En als het te eng is, leren we ons af te sluiten. Maar in potentie blijft deze gevoeligheid aanwezig. We kunnen er onze aandacht op richten, deze capaciteit meer gebruiken en hebben zo toegang tot onze flow of life en creativiteit.

Ik werk met de potentie van energie bij het onderzoeken en vinden van antwoorden op persoonlijke en professionele vragen. In die gebieden waar het onderbewuste nieuwe inzichten, antwoorden en verandermogelijkheden kan aanreiken.  Ik maak gebruik van systemische opstellingen, PsychK en transparent communication En van Felt – communication, waardoor ik samen met jou situaties en vraagstukken met visuele, auditieve of kinestetische technieken kan ontsluiten.

Systemische opstellingen is een directe methode om tot inzichten te komen over in ons zelf, in ons bedrijf of in het collectief levende vragen. Met PsychK kunnen belemmerende overtuigingen en stress in ons onderbewuste getransformeerd worden. Transparent communication biedt een manier om met onszelf, onze gewoontes en die van anderen om te gaan. In Felt – communication werk ik met het vooraf en gericht intunen op situaties en ontwikkeling van intuïtie om richting te geven aan wensen en doelen.

Kunst is communiceren. Een deel van mijn werk is het initiëren en uitvoeren van tentoonstellingen en kunstprojecten. Ook hier gebruik ik de potentie van energie en de genoemde methoden. Zo werken we met elkaar aan een wereld met meer vrede en kompassie.

I am an oracle foto

We are energy. Everything is energy. That means that nothing is fixed and everything can be changed. We are also connected in energy. Changes and trends often occur simultaneously in different places in the world. We can feel things and people. We call this intuition, inspiration, and synchronicity. We suddenly have an idea or a solution to a problem. We can heal ourselves. Physical and mentally. We are born being sensitive. We use it to scan our situation when we are young.  And if it is too scary, we decide not to feel anymore (but freeze, fly or fight). But potentially our sensitivity will always be available. We can focus our attention, use this capacity more and thus have access to our flow of life and creativity.

I work with the potential of energy when exploring and finding answers to personal and organizational questions. In those areas where the subconscious mind offers new insights, answers, and possibilities for change. I use systemic constellations, PsychK, and transparent communication, but also simple communication techniques with the subconscious, whereby people and issues are approached and addressed through visual, auditory or kinesthetic ways.

Systemic constellations are a direct method for gaining insight into questions about ourselves, our company or the collective questions. With PsychK, limiting beliefs and stress can be transformed in our subconscious. Transparent communication offers a way to deal with ourselves, our habits in relation to others. In Felt – communication I work with pre – focused and focused tuning in on situations and development of intuition to give direction to wishes and goals.

Art is communicating. Part of my work is initiating exhibitions and art projects. I use the potential of energy and the methods mentioned. In this way, we work together for a world in evolution with more peace and compassion.

When you change yourself, you change the world.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close