Opstellingen

Wij zijn energie. En we kunnen elkaar en voor elkaar voelen. Er is een collectief intelligent veld. Bij familie/systemische opstellingen maken we gebruik van de verbinding met dit veld om tot inzichten te komen over in ons of in het collectief levende vragen. Het veld laat onderliggende energie zien waarvan we ons vaak niet bewust zijn in de vorm van bewegingen, woorden en lichaamstaal van representanten. Er kunnen interventies gedaan worden, die helend werken voor het systeem. Omdat niet alleen wij energie zijn maar eigenlijk alles energie is, kunnen ook abstracties, keuzes, projectplannen of zelfs schilderijen of gedichten opgesteld worden.

ancient-trees-beth-moon-8we
Een opstelling is een toegang tot het onbewuste in het moment en een aanzet tot heling. Diepe heling kan verder plaatsvinden bij volledige acceptatie van wat er is, in een vellige en onvoorwaardelijke omgeving. Soms vindt heling in en door je bewuste zelf plaats maar vaak is een relatie, een veilige groep mensen of een setting met een professional een voorwaarde. Dan krijgt opgebouwde spanning en trauma ruimte om te ontladen en tot rust te komen. Als je energie als een cirkel ziet en trauma als een onderbreking van die cirkel, dan is heling het afronden van de cirkel. Afhankelijk van jouw overlevingsmechanisme (vluchten, bevriezen etc.) wordt je systeem geopend, gede-activeerd of gere-activeerd. Het “probleem” hoeft niet weg of opgelost maar het (en jij) mag er gewoon zijn en het probleem voelt op den duur als minder aanwezig.

Klein of groot trauma verwerken maakt lichter
Met trauma bedoel ik niet de gebeurtenis maar datgene wat te groot bleek om in het moment te verwerken. Om te (over)leven sloten we ons gevoel af, we vluchtten, bevroren, dissociëerden. We hadden willen schreeuwen maar onze stem bleef in onze keel steken. Uit epi-genetisch onderzoek blijkt dat niet verwerkte energie zich vast zet in ons lichaam. Weefsel verkleeft zich. Residuen en de manier waarop we ermee omgaan geven we onbewust door aan volgende generaties. Of als onverwerkte gebeurtenissen in onze jeugd plaatsvinden, blijven we er in de rest van ons leven last van houden. Ik combineer opstellingen met de transparante communicatie van Thomas Hübl waarbij persoonlijke en collectieve trauma’s alsnog herkent, losgemaakt en verwerkt kunnen worden.
Vragen en problemen vormen je levensweg. En die weg kent toppen en dalen. Soms bewandel je hem fluitend en soms iets minder. Groei gaat samen met het ontdekken van jouw authentieke stem, met het vinden van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in jezelf en in relatie tot de ander. De energie die we uitstralen heeft een stimulerend effect op mensen die ons lief zijn en die we ontmoeten op ons pad.

Hoe werkt een opstelling? How it works?

We are energy.  We can feel each other and for each other.  This awareness is a collective intelligent field.  In family/systemic constellations we use this field to gain insights into our personal and collective issues. The field shows the underlying energy through the movements, words and body language of the representatives. In the systemic constellation, the facilitator can make interventions that work for the system.  Self-healing can also take place by those who are representatives. Because not only we are energy but actually everything is energy, abstractions, choices, project plans or even paintings or poems can be applied in a constellation.

In my experience, doing a constellation is an entrance to the unconscious.  When these dark and hidden areas of trauma are touched, there is a potential for healing. A secure and unconditional environment is critical to further the healing process.  Sometimes healing takes place in and through your conscious self, but often times it occurs in a safe setting – while in the presence of others, or with a professional.  It is then that accumulated tension and trauma will be given space to discharge and unwind. If you see energy as a circle, and trauma as an interruption of that circle, healing is the rounding of the circle. Depending on your survival mechanism (flights, freezes, etc.) your system will open up to be deactivated or reactivated. The “problem” does not have to be eliminated or resolved, it just can be present.  

With trauma, I do not mean the event, but that which turned out to be too big to process at the moment. In order to survive, we closed our feelings, we fled, froze, or dissociated. We wanted to scream, but our voice broke.  Epi-genetic research shows that unprocessed energy settles in our body; tissue is getting stuck.  We unconsciously pass these unresolved and stuck energies on to future generations.  If an unprocessed event takes place in our youth, we will continue to suffer for the rest of our lives. By working with constellations in combination with the mystical principles of Thomas Hübl, personal, but also collective traumas can still be recognized, released and processed.

Questions and problems are your life path – with peaks and valleys that take you on endless adventures.   Sometimes you walk with a whistle of delight, while other times…a moan of discontent.  Growth goes hand in hand with discovering your authentic voice – finding the balance between the male and female in yourself and in relation to the other. The energy we create has a stimulating effect on our environment, children, and friends – on people you love, or meet on your path.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close