My (com)passion

(English below)

Bewust ZIJN is de eerste stap

Ons leven is een reis langs een kronkelige weg van voortdurende evolutie. Elke dag hebben we de gelegenheid om te transformeren naar ons volgende beste zelf in het besef dat we goed genoeg zijn, zoals we zijn.

Bij een ruimer bewustzijn zijn we meer en meer in staat om ons te realiseren wat er met onszelf en met alles om ons heen gebeurt. We observeren en merken onze reacties, acties en keuzes. We zijn waarnemer van onszelf. Dit observerende vermogen is de eerste stap naar verandering. We kunnen immers niets veranderen waar we ons niet van bewust zijn. In een staat van bewust ZIJN wordt het moeilijk om niet te veranderen. Het wordt onverdraaglijk om te leven met de waarheid achter ons gedrag en als getuige van een wereld in onbalans.

Er is een vrijheid die gepaard gaat met bewustzijn. In plaats van te denken dat we vastzitten in een zich herhalende cyclus waar geen ontsnapping mogelijk is, zien we in dat we zelf een zeer belangrijke rol spelen bij het creëren van ons leven en aan dat van anderen. Ons gedrag en onze keuzes zijn altijd een bijdrage aan het grote geheel. Het is door bewust ZIJN dat we ons bewust kunnen blijven ontwikkelen.

Ik werk individueel en in cirkels live en on-line met een helende meditatie-techniek en wat er in het moment leeft bij onszelf en in onszelf in relatie tot de wereld om onsheen. Door deze krachtige vorm van lichaamsgerichte meditatie, de persoonlijke verdieping of het daarop volgende creatieve expressie moment wordt de poort geopend tot een dieper fundamenteel bewustzijn. Inzichten worden groter dan het persoonlijke doordat ze met elkaar gedeeld worden. Door onze creaties openbaren zich diepere lagen van weten.

De cirkels komen regelmatig bij elkaar. Zo wordt ieders vermogen om toegang te krijgen tot hun bron van wijsheid en helderheid vergroot. Expressie kan steeds vrijer stromen, wat een van de ultieme vruchten van meditatie is, gevoed door de veiligheid in de cirkel.

Deze website is net als het leven, groeiend en steeds in beweging.

Being aware is the first step

Our life is a journey along a tortuous path of continuous evolution. Every day we have the opportunity to transform into our next best selves in the realization that we are good enough just the way we are.

With an expanded consciousness we are more and more able to realize what is happening in ourselves and in everything around us. We observe and notice our reactions, actions, and choices. We are observers of ourselves. This observational ability is the first step towards change. After all, we cannot transform anything that we are not aware of. In a state of BEING conscious, it becomes difficult not to change. It becomes unbearable to live with the truth behind our behavior and witness a world out of balance.

There is freedom that comes with awareness. Instead of thinking that we are stuck in a repeating cycle from which there is no escape, we recognize that we ourselves play a very important role in creating our lives and this effects the lives of others. Our behavior and choices are always a contribution to the bigger picture. It is through BEING conscious that we can continue to develop consciously.

I work personal and in circles live and online with a healing meditation method and with what is alive in the moment in ourselves and in ourselves in relation to the world around us. Through this powerful form of body-oriented meditation, the powerful deepening or the subsequent creative expression moment, the gate is opened to a deeper fundamental consciousness. Insights become bigger than the personal because they are shared with each other. Deeper layers of knowledge reveal themselves through our creations.

The circles meet regularly. Thus, everyone’s ability to access their source of wisdom and clarity is increased. Expression can flow more and more freely, which is one of the ultimate fruits of meditation, fueled by the safety in the circle.

This website is just like life, growing and always in movement.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close