My (com)passion

(English below)

Bewust ZIJN is de eerste stap

Ons leven is een reis langs een kronkelige weg van voortdurende evolutie. Elke dag hebben we de gelegenheid om te transformeren naar ons volgende beste zelf. Tegelijkertijd is het essentieel om onszelf niet te veroordelen maar te accepteren zoals we zijn.

Door een bewustzijn, dat zich door inzichten en ontspanning steeds verder opent, (het lijkt alsof er meer “licht” door ons heen schijnt – vandaar verlichting) krijgen we steeds meer helderheid over wat er in onszelf en met alles om ons heen gebeurt. We kunnen onze acties, reacties en keuzes observeren. We zijn waarnemer. Dit vermogen is een stap naar verandering. We kunnen namelijk alleen iets veranderen als we er ons van bewust zijn.

Als waarnemer kunnen we leven met de waarheid achter ons gedrag en met de onvolkomenheden in de ander en het andere. We voelen ons transparanter. Dit stralen we uit en dit heeft effect op de mensen die we ontmoeten. Zo zijn we, in alle bescheidenheid, een bijdrage aan het grote geheel. Dat betekent overigens niet dat we alles maar moeten accepteren.

Naast ons eigen pad, is er het pad van de aarde/de mensheid. Ook daar zijn bewuste keuzes te maken. Deze keuzes worden gevoed door waar wij persoonlijk voor kiezen. Kiezen we voor angst of kiezen we voor liefde. Datgene wat wij gezamenlijk kiezen zal zich op den duur manifesteren.

Deze website is net als het leven, groeiend en steeds in beweging.

Being aware is the first step

Our life is a journey along a tortuous path of continuous evolution. Every day we have the opportunity to transform into our next best selves. At the same time, it is essential that we do not judge and accept ourselves exactly as we are.

With an awareness that opens itself more and more through insights and relaxation, we create more clarity about what is happening in ourselves and with everything around us. We are able to see our actions, reactions, and choices. We are observers. This ability is a step towards change. We only can change something if we are aware of it.

As an observer, we can live with the truth behind our behavior and with the imperfections in the other and the other. We feel lighter and more transparent. We radiate this and it has an effect on the people we meet. In this way, we are, in all modesty, a contribution to the whole. That does not mean that we should just accept everything.

Besides our own path, there is the path of the earth/humanity. Conscious choices have to be made there too. These choices are fueled by what we personally choose. Do we choose fear or do we choose love? What we choose will manifest itself in the long run.

This website is just like life, growing and always in movement.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close