Opstellingen

Wij zijn energie. En we kunnen elkaar en voor elkaar voelen. Er is een collectief intelligent veld. We maken bewust of onbewust dagelijks gebruik van de verbinding met dit veld. Dit noemen we afstemming  – we voelen onze intuïtie en synchroniciteit met anderen met de wereld. We hoeven niet meer te vragen hoe het met iemand gaat. we voelen het. We hebben opeens een idee.

Deze gevoeligheid krijgen we mee als kind. Bij sommigen is het een sterk onontkoombaar, prachtig of soms lastig gevoel. Bij de meesten is het al dan niet sluimerend aanwezig. Het wordt ons vaak afgeleerd als we klein zijn. Het blijft altijd latent aanwezig. EN we kunnen het bewust ontwikkelen, als toegang tot een universele stroom van wijsheid en om waarnemer te zijn van onszelf..

Bij zowel systemische en familie opstellingen als bij the art of transparent communication maken we gebruik van het collectieve intelligente veld. Bij opstellingen om tot inzichten te komen over in ons of in het collectief levende vragen. Bij transparent communication om door verschillende meditatietechnieken, presencing en sharing en de kennis en bestudering van mystieke principes in een staat van diepe, innerlijke stilte te komen. Een stilte, waarbinnen alle bewegingen van het leven – onze waarnemingen, gedachten, emoties, fysieke sensaties en acties – oordeelloos plaatsvinden. Naarmate deze stilte zich verder verdiept, kunnen we al onze ervaringen als energie zien, onze gedachten en emoties laten plaatsvinden in vloeibaarheid en vrijheid.

Opstellingen en the art of transparent communication zijn aanvullend en hebben een zelfde doel. Een weg naar meer bewustwording, heling en vanuit een hoger bewustzijns niveau op een open, vrije en onvoorwaardelijke manier met onszelf en met anderen in relatie zijn. Ik gebruik de methodes naast elkaar en door elkaar.

Als ondertitel van deze website gebruik ik de woorden: Exploring and creating in healing WE-spaces. Dit kun je lezen als één zin maar ook elk woord op zich heeft betekenis. Door (zelf)onderzoek, kunst en expressie kun je bij jezelf en daarmee in de wereld iets in beweging brengen.

ancient-trees-beth-moon-8we

Hoe werkt een opstelling?

Wat is Transparent communication?

We are energy. And we can feel each other and for each other. This awareness is a collective intelligent field. We use the connection with this field consciously or unconsciously every day. We call this mostly intuition. Feel something, input something. Have an immediate idea. We get it as a child. For some it is a strongly inescapable, beautiful and sometimes awkward feeling. Most of it is dormant or not. It is often unlearned when we were young. It always remains latent. AND we can consciously develop and use it as an access to a stream of universal wishdom and in our relationship with others.

The collective intelligent field is used for both systemic and family constellations and transparent communication. In constellations to gain insights about questions that live in us or in the collective. In transparent communication to get closer to our own source and from there to enter in an open and unconditional way a relationship with others. This own source is a space of vast stillness, within which all of the movements of life—our perceptions, thoughts, emotions, physical sensations, and actions—occur. As our realization of this nonduality progresses, all of these dynamic aspects of our experience gain their optimal fluidity and freedom. In other words, we are able to allow experiences, such as emotion, thoughts, or perceptions, to occur, to flow, without impeding them. 

The techniques and skills of constellations and transparent communication are complementary and both focus on awareness, deepen awareness and healing. I use them side by side, together and with each other.

As a subtitle of this website I use the words: Exploring and creating in healing WE-spaces. You can read this as one sentence, but every word has meaning in itself. I work with and for people. Through (self) research, art and expression I would like to put something in you and with it in the world.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close