My (com)passion

(English below)

Alles is energie

Wij zijn energie en we zijn ten allen tijden de potentie tot verandering – of het nu in, voor of buiten onszelf is. Verdichte vormen van energie manifesteren zich in overtuigingen en beelden die we over onszelf hebben (gevormd). De adem stokt, is niet afgerond en de energie heeft zich zodanig vastgezet dat het zich op persoonlijk niveau laten zien in ziektes en depressies – en grootschalig in collectief gedrag, onwrikbare systemen en wereldproblemen. Vrije energie is circulair en verruimt bewustzijn, heeft geen vorm of overtuiging, heeft de potentie van het nieuwe en van diepe acceptatie, en opent de mogelijkheid tot moeiteloos leven.

We zijn in energie verbonden en reageren op verschillende manieren en momenten op collectieve energievelden. Daarom vinden veranderingen en trends vaak tegelijkertijd op verschillende plekken in de wereld plaats. We hebben het vermogen om situaties of mensen in te voelen. We hebben ineens een idee of een oplossing voor een probleem, of een gevoel van inspiratie of inzicht.

We kunnen deze capaciteiten uitbouwen door meditatie en andere methodes. We kunnen onze aandacht richten, het vermogen om kalm en flexibel te blijven versterken, en ons openstellen voor potentiële duidelijkheid, creativiteit, innovatie.

Ik werk met de mogelijkheden van gedeelde en persoonlijke energievelden. Mijn focus gebieden zijn leven vanuit een verruimd bewustzijn, preventie en innovatie. Bij preventie werken we aan het reguleren van lichaam, denken en gevoel. Bij het vergroten van bewustzijn onderzoeken we het onder- en bovenbewuste – om inzicht te krijgen in persoonlijk en systemische blokkades en werken we aan onze positie als waarnemer met als doel steeds vrijer te worden zodat we ons op een natuurlijker manier kunnen uitdrukken en dichter bij ons authentieke zelf zijn. In een innovatieproces stemmen we af op nieuwe inzichten voor werk, project, bedrijf of ontwikkelingen in de samenleving.

Ik combineer verschillende meditatie- en inzichtstechnieken om je waarnemend en herstellend vermogen steeds verder te ontwikkelen. IK werk onder andere met systemische opstellingen, een fenomenologische manier om naar de huidige staat en de verandermogelijkheden van families, organisaties, projecten en het collectieve te kijken. Ik voel me verbonden met mensen die bewust verandering in de wereld willen brengen. Mijn doelgroep is divers en kunst en creatieve expressie heeft hierin een speciale plek.

Kunst is creatie en communicatie. Kunst drukt schoonheid en gevoelens uit in materie. Kunst heeft de kracht om iets over te dragen en de potentie om iets te verwerken. Kunst is gecondenseerde energie en kan bijdragen aan verandering. Daarom begeleid ik bewuste en innovatieve (kunst)projecten.

Deze website is net als het leven, groeiend en steeds in beweging.

We are energy and we are the potential for change at all times – whether in, for or outside of ourselves. Densified forms of energy manifest themselves in beliefs and images we have (formed) about ourselves. The energy can contract to such an extent that it shows itself in illness and depression – personally but also on a large scale in collective behavior, immovable systems and world problems. Free energy is expanded consciousness, has no form or belief, has the potential of the new and of deep acceptance, and opens up the possibility to effortless living.

We are connected in energy and in different ways at different times respond to collective energy fields. That is why changes and trends often take place simultaneously in different places in the world. We have the capacity to feel energetic fields; for example, situations or people. We may suddenly have an idea or a solution to a problem, the arrival of inspiration or insight. We can build our capacities through meditation and other approaches. We can focus our attention, strengthen the ability to stay calm and flexible, and open ourselves to the potential for clarity, creativity, innovation.

I work with the potential of individual and shared energy fields. My focus areas are expanding our consciousness, prevention, and innovation. In prevention, I work with the regulation of body, mind, and feeling. In the expansion of consciousness, we investigate questions – in the subconscious – to gain insight into personal and systemic blockages and and we are working on our position to witness. All this so we can become more and more easily become the expression of our natural selves. In an innovation process, we tune in with a group of people to new insights for our work, project, company or developments in society.

I combine different meditation techniques and presencing to develop a capacity to witness the moment and be present to hear the whisper of possibility. I also work with “systemic constellations,” which is a guided energetic dive into the current state and the potential evolution of families, organizations, projects and the collective.

I feel connected to people who consciously want to bring change into the world. My target group for this work is diverse, but art and creative expression has a special place.

Art is creation and communication. Art materializes beauty and feelings. Art has the power to transmit and the potential for something new to be received. Art is condensed energy and can contribute to change. That’s why I guide conscious creative and innovation business and art projects.

This website is just like life, growing and always in movement.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close