Workshop Beeld van jou en jouw plek

IMG_6773

Donderdag 14 februari 2019

Begeleider: Krijnie Beyen
We beginnen de dag met een geleide meditatie waardoor je op een dieper niveau verbonden raakt met jezelf. Daarna gaan we een systemische oefening doen over de plek van jou, je moeder, vader en broers/zussen in jouw gezin van oorsprong of nog een of meer generaties terug. Je stelt jouw beeld op en in de opstelling ga je vervolgens zien wat de onderliggende verhoudingen zijn en wat een helend stap voor je is.

We doen voor iedere deelnemer een opstelling, we werken met datgene wat voor de deelnemers opkomt en je zult ervaren dat ook een opstelling van iemand anders ook jou nieuwe inzichten kan geven. Je kunt ook een eigen specifieke vraag inbrengen. Ik stem graag van tevoren (telefonisch) met je af of je vraag past in de setting.

Wat in jouw leven, in je werk en in relaties speelt, heeft meestal te maken met de plek die je had in je gezin of familie van herkomst. Omstandigheden hebben van jou bijvoorbeeld een helper gemaakt of een mediator. Een rol die je veel heeft gebracht maar niet is wie je in diepste bent. De opstelling brengt je dichterbij deze authentieke jij en meer nog het ontlast je.

Na deze ontdekkingstocht ga je creëren, schuiven, plakken, tekenen
Een groot deel van de middag gaan we creatief aan de slag. Aan de hand van aanwezig materiaal en door jou meegebrachte beeldmateriaal/foto`s van je familie en je opstelling ga je aan een tekening/collage werken waarin jouw nieuwe inzichten verbeeld worden.  Je laat je onverwachte creatieve invallen stromen en herschept je eigen werkelijkheid.

De bouwstenen
Er is volop aanwezig: karton en papier, potloden, houtskool, lijm, krijt, verf, inkt. Neem zelf ook oude tijdschriften mee en kopiëen van foto’s van je familie in verschillende formaten en/of een tekst die je aanspreekt.

Tijden?
10.00 – 17.00 uur vanaf 9.30 uur is er koffie en thee.
Voor wie?
Deze dag is interessant voor je als je interesse hebt in een creatief proces en zelfonderzoek en jezelf wilt verrassen. Ervaring met creatief of systemisch werk is niet nodig. Voor professionele kunstenaars, dichters of schrijvers is het een andere manier om persoonlijke lagen in je werk te ontdekken of te verdiepen. Het proces is verrijkend voor jezelf, de kijk op je werk en heeft een positieve invloed op je omgeving.
Waar?
Het atelier van Huis als Museum, Nervistraat 3 in Amersfoort.
Lunch
Je neemt zelf een bijdrage mee voor een feestelijke lunch. Ik zorg voor soep.
Aantal deelnemers
maximaal 8 – het is ook goed mogelijk om met een klein groepje te werken
Kosten
€ 85,- inclusief materiaal, koffie, thee en lekkers. € 140,- bij inschrijving van 2 personen en als een minimum inkomen hebt  € 42,50 p.p.
Kleding
Trek gemakkelijke kleding aan die vies mag worden.

Aanmelden

Thursday, February14, 2018

Facilitator: Krijnie Beyen
We start the day with a guided meditation. You will be connected to yourself on a deeper level. Then we will do a systemic exercise about the place of you, your mother, father and siblings in your family of origin or one or more generations back. You draw up your image and in the constellation and discover what the underlying relationships are and what a healing step is for you.

We do a constellation for each participant, we work with what emerges for the participants and you will experience that someone else’s constellation can also give you new insights. You can also submit your own specific question. I would like to discuss with you (by telephone) whether your question fits in with the setting.

What in your life, in your work and in relationships occurs, usually has to do with the place you had in your family of origin. For example, circumstances have made you a helper or a mediator. A role that has brought you a lot, but not who you are in the deepest. The setup brings you closer to this authentic you and even more it relieves you.

After this discovery you will create, slide, paste, draw
We start working creatively for a large part of the afternoon. On the basis of available material and pictures / pictures of your family and your layout brought by you, you will work on a drawing / collage in which your new insights will be visualized. You allow your unexpected creative raids to flow and recreate your own reality.

The building material
There is plenty available: cardboard and paper, pencils, charcoal, glue, chalk, paint, ink. Bring your own old magazines and copy your family photos in different formats and / or text that appeals to you.

Times?
10.00 – 17.00 hours from 9.30 am there is coffee and tea.
For whom?
This day is interesting for you if you are interested in a creative process and self-study and want to surprise yourself. Experience with creative or systemic work is not necessary. For professional artists, poets or writers, it is another way to discover or deepen personal layers in your work. The process is enriching for yourself, the view of your work and has a positive influence on your environment.
Where?
The studio of Huis als Museum, Nervistraat 3 in Amersfoort.
Lunch
You take a contribution yourself for a festive lunch. I make soup.
Number of participants
a maximum of 8 – it is also possible to work with a small group
Cost
€ 85, – including material, coffee, tea and goodies. € 140, – for registration of 2 persons and as a minimum income € 42.50 p.p.
Clothing
Put on comfortable clothes that may become dirty.

(english translation still has to be checked)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close