Beeld

Gelaagd02

Onderzoeken en creëren

Mijn werkwijze is een combinatie van onderzoeken en creëren. Soms in deze volgorde, soms door elkaar of andersom. Ik werk naar aanleiding van een thema in het moment, met wat zich voordoet en dat is ook de uitnodiging aan de anderen. Het proces duurt soms een dag, soms een week of heeft een doorloopperiode van een jaar of langer. Het is gericht op innerlijke ontwikkeling en persoonlijke en collectieve heling. In uitwerking is het een persoonlijk traject of een traject dat gericht is op de voorbereiding of ontwikkeling van een tentoonstelling of (kunst)project.

We starten altijd met een meditatie.  Daarna werken we met de energie van het veld, doen oefeningen of opstellingen. Of we creëren een fysiek veld met materiaal, beweging of geluid, buiten of binnen afhankelijk van de plek en wat beschikbaar of geschikt is. Dit veld is de plek waar we spelen of onderzoek doen.

Het onderzoek is gericht op het in gang zetten van beweging. Deze beweging nodigen we zowel letterlijk als figuurlijk uit met de vraag om hem in woord of beeld te brengen. Dit is vaak een aanzet tot een verdiepend en helend inzicht. Ik gebruik verschillende werkvormen afhankelijk van het thema en de deelnemers. En soms, als het onderwerp gevoelig ligt, beginnen we met creëren en spelen we in het veld met de gemaakte objecten van betekenis.

Kijk bij programma voor mijn aanbod.

 

Exploring and creating

My method is a combination of exploration and creation. Sometimes in this order, sometimes by each other or vice versa. I work on a theme in the moment, with what emerges and that is also the invitation to the others. The process sometimes takes a day, sometimes a week, or has a follow-up period during one year or longer. It is aimed at inner development and personal and collective healing. In elaboration it is a personal process or a project that focuses on the preparation or development of an exhibition or (art) project.

We always start with a meditation. Then we work with the energy of the field, do exercises or constellations. Or we create a physical field with material, movement or sound, outside or inside depending on the location and what is available or suitable. This field is the place where we play or do research.

The exploration is focused on initiating movement. We invite this movement both literally and figuratively with the question of bringing it in word or image. This is often a step towards an in-depth and healing insight. I use different work forms depending on the theme and the participants. And sometimes, if the subject is sensitive, we start to create and play in the field with the objects of interest.

Look at program for my offer.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close