the innovative YOU

structural order

(English below)

We zijn allemaal met creatie bezig. We creëren ons leven, we creëren ons werk, onze plannen en onze toekomst. En sommige mensen doen dit wat letterlijker dan anderen. Voor mijzelf is creëren een manier van leven. Bewust innovatief zijn in beelden, projecten, methodes en werk of je bedrijf.

Creatie en innovatie is niet iets wat je afdwingt. Het ontstaat als beweging door stilte en ruimte. En stilte en ruimte kun je weer creëren. Door meditatie en je te verbinden met je hogere zelf, door in niets of niet weten te zijn. Hoe meer je dit beoefent, hoe meer potentiële energie je kunt openen.

De wet van creatie: Potentie + Intentie = Coherentie + Aktie = Manifestatie

Energie in een hogere frequentie, gevoed door intentie, kan als een groep mensen gelijktijdig mediteert in een groter verband vibreren en als het ware op één lijn komen waardoor coherentie onstaat. Coherentie zorgt voor een impuls, een inzicht, een intuïtie die het schijnbaar onmogelijke en vernieuwende zichtbaar maakt. Het regelmatig en met meerdere mensen rondom thema’s mediteren en inzichten te delen is een opening tot collectieve, maatschappelijke en technologische vernieuwing.

In mijn groeps- en individuele sessies werk ik met de wet van creatie die jouw sensitieve capaciteiten en talenten stimuleren. In relatie met mij en met anderen, zie je andere perspectieven op vragen die voortkomen uit een hoger bewustzijn.

We are all creators. We create our lives, we create our work, our plans, and our future. And some people do this more literally than others. For me, creating is a way of life. Being  conscious innovative in art, concepts, methods, and business.

Creation and innovation is not something you enforce. It arises as movement through silence and space. And you, yourself can create silence and space. Through meditation, by being in nothing or not knowing. The more you practice the more potential energy you can open.

The law of creation: Potency + Intention = Coherence + Action = Manifestation

Higher frequency energy, fed by intention, when a group of people meditates simultaneously can vibrate in a larger context and align, creating coherence. Coherence provides an impulse, an insight an intuition that makes the seemingly impossible and unexpectedly innovative visible. Meditating and presencing around themes regularly and with several people is an opening to collective, social and technological innovation.

In my group and individual sessions, I work with the law of creation to enlarge your sensitive capacities and talents. In relation to me and others, you see different perspectives on your question that arise from a higher consciousness.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close