Beeld

Gelaagd05

Onderzoeken en creëren

Mijn werkwijze is een combinatie van onderzoeken en creëren. Soms in deze volgorde, soms door elkaar of andersom. Ik werk naar aanleiding van een thema in het moment, met wat zich voordoet en dat is ook de uitnodiging aan de anderen. Het proces duurt soms een dag, soms een week of heeft een doorloopperiode van een jaar of langer. Het is gericht op innerlijke ontwikkeling en de vertaling hiervan in beeld ter ondersteuning van een persoonlijk proces of ter voorbereiding van een tentoonstelling of (kunst)project.

We starten altijd met een meditatie.  Daarna werken we met de energie van het veld, doen oefeningen of opstellingen. Of we creëren een fysiek veld met materiaal, beweging of geluid, buiten of binnen afhankelijk van de plek en wat beschikbaar of geschikt is. Dit veld is de plek waar we spelen of onderzoek doen.

Soms  creëren we na het onderzoek en in het moment en – ieder voor zich – een object, boek, collage of tekst. Of we doen een tryout in en met het veld door er objecten van betekenis in te plaatsen en hiermee te spelen. Je neemt je ervaringen al dan niet in fysieke vorm mee naar huis, naar je atelier of werkplek om vanuit je nieuwe gezichtspunt aan de slag te gaan.

Kijk bij programma voor mijn aanbod.

 

Exploring and creating

My method is a combination of exploration and creation. Sometimes in this order, sometimes by each other or vice versa. I work on a theme in the moment, with what emerges and that is also the invitation to the others. The process sometimes takes a day, sometimes a week, or has a follow-up period during one year or longer. It is aimed at inner development and the translation of this in images to support a personal process or in preparation for an exhibition or (art) project about a collective theme.

We always start with a meditation. Then we work with the energy of the field, do exercises or constellations. Or we create a physical field with material, movement or sound, outside or inside depending on the location and what is available or suitable. This field is the place where we play or do research.

Sometimes we create an object, book, collage or text after the research and in the moment and – everyone for themselves. Or we do a tryout in and with the field by placing objects of meaning in it and playing with them. You take your experiences home or not, in physical form, to your studio or workplace to get started from your new point of view.

Look at program for my offer.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close