Gratitude and the field Dankbaarheid en het veld

I am gratefulness

(English below)

Onder welke omstandigheden ben jij dankbaar?  Misschien zeg je voor mijn leven, mijn mooie huis, mijn vrienden of mijn werk. Wat deze dingen gemeenschappelijk hebben is dat ze al in je leven zijn.

Meestal zijn we dankbaar voor iets dat al gebeurd of aanwezig is. We zijn opgevoed in de overtuiging dat er een reden moet zijn om blij te zijn en dankbaarheid te voelen. Dit is een afhankelijkheid van een externe realiteit om ons innerlijk anders te voelen.

Om een andere, nieuwe realiteit te scheppen, om iets in onszelf te veranderen, in ons lichaam, geest, gedachten en gevoelens, kunnen we alvast dankbaar zijn en de emoties ervaren die bij een gewenste gebeurtenis passen voordat deze zich voordoet. We creëren dan als het ware onze toekomst. We zenden een signaal uit naar het “veld”en we voelen de nieuwe realiteit die hiermee dichtbij en werkelijk wordt. We creëren ons nieuwe zelf.

In what circumstances are you grateful? Maybe you say for my life, my beautiful house, my friends or my work. These things have in common, that they are already in your life.

We are usually grateful for something that has already happened or is present. We have been brought up in the belief that there must be a reason to be happy and to feel gratitude. This is a dependence on an external reality to make us feel different inside.

To create a different new reality, to change something in ourselves, in our body, mind, thoughts and feelings, we can already be grateful and experience the emotions that fit a desired event before it occurs. Then we create our future. We send a signal to the “field” and we feel the new reality coming close and real. We create our new self.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close