Innovation and art projects

Minor White, Grand Tetons National Park, Wyoming, 1959, gelatin silver print.

Foto: Minor White, Grand Tetons National Park, Wyoming, 1959

The more clearly you understand yourself and your emotions, the more you become a lover of what is. – Baruch Spinoza

(English below)

Bij startups en bedrijven werk ik samen met jullie om je visie te verhelderen en innovatieve concepten te ontdekken en ontwikkelen die aansluiten bij deze visie. We werken ook samen aan gefundeerde structuren en bewuste processen in de geest van jullie intentie en het succesvol ontvouwen van jullie bedrijf of project.

Ik werk samen met kunstenaars aan verborgen of persoonlijke en collectieve thema’s die voor hen natuurlijk lijken – maar schijnbaar wachten om tot uitdrukking te worden gebracht. Wanneer thema’s helder worden, kunnen ze in werk en leven geïntegreerd worden en in een artistieke vorm worden gegoten. Hierdoor vindt er een bevrijding van expressie en een nieuwe transmissiekracht plaats die mensen raakt en mogelijk transformeert.

Bij voorkeur werk ik in kleine groepen. Samen nodigen we de potentiële mogelijkheden uit van een bedrijf of creatief proces. We werken met meditatie (het rustig maken van de geest), bewust wording van ons gedeelde proces, vertrouwen en een gerichte uitnodiging tot innovatie.

Het traject omvat persoonlijke of online werksessies, extra online vergaderingen, systemische opstellingen en wekelijkse meditatiesessies om het bewustzijn te openen en het innovatieve potentieel te versterken.

In elk project werk ik vanuit het diepe besef om elkaar te zien en de potentie en bijdrage van iedere deelnemer te waarderen. De thema’s en de inhoud van de projecten ondersteunt de ontwikkeling van het levensbewustzijn.

For startups and companies, I work with you to clarify your vision, and discover and develop innovative concepts that align with this vision. We also work together to
consciously, mindfully set up grounded structures and processes that capture
the spirit of your intention while helping your business or project
unfold its success.

I work together with artists to uncover obscured or bound-up personal and
collective themes that are natural to them—seemingly waiting to be
expressed. When these themes are clarified, integrated, and given artistic
form, there is a liberation of expression and a new power of transmission that
touches, even transforms, those who receive the work.

Most of my work is with small groups. Together, we invite the higher
possibility of a company, organization, or creative works. We work with
meditation (or quiet mind), awareness of our shared process, trust, and a
strong invitation to innovation.

The work includes in-person or online work sessions, additional online
meetings, systemic constellations and weekly meditation sessions to unlock
and enhance the highest innovative potential.

In all projects I undertake, I work from the commitment and awareness to see
and honor each individual in his or her full potential, with heartfelt
appreciation for everyone’s contribution. The themes and contents of the
projects support the unfolding of awareness and feeling of life.

Examples:

Exhibition Image of my mother

Exhibition Stil de tijd

Exhibition Field of Love:

Project Transition: more info coming soon

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close