in

MMkopieklein.jpg

Ik mediteer dagelijks om verschillende redenen en op diverse manieren. Meditatie zie ik als oefening om me te verbinden met de stilte in mezelf en het licht dat via mijn kroonchakra binnenkomt. Open zijn voor intuïtie en weten. Bij een andere beoefening adem ik in de verbinding met de punten midden in mijn hoofd, mijn borst en in mijn buik. Centra voor denken, voelen en lichaam. Ik richt me op elk punt afzonderlijk en op alle drie samen. Het is een oefening om denken, voelen en lichaam te leren onderscheiden en niet te verwarren. En tenslotte probeer ik elk onderdeel van mijn lichaam bewust te “bewonen” zodat ik veranderingen kan opmerken en doorvoelen en er woorden aan kan geven. Ik geloof in de zelfhelende kracht van ons lichaam.

I meditate daily for various reasons and in various ways. I regard meditation as an exercise to connect with the silence in myself and the light that enters through my crown chakra. Being open to intuition and knowing. In another practice I breathe into the connection with the points in the middle of my head, my chest and in my belly. Centers for thinking, feeling and body. I focus on each point individually and on all three at the same time. It is an exercise to distinguish between thinking, feeling and body and not to confuse them. And finally, I try to consciously “inhabit” every part of my body so that I can notice and feel changes and give words to them. I believe in the self-healing capacity of our body.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close