in

lux-structuur-22.jpg

(English below)

Leven is bewegen en jezelf en de ander elke keer weer met een frisse blik zien.

Een (familie)opstelling is een fenomenologische manier om kleine en grote (levens)vragen te benaderen en hierin in relatief korte tijd meer inzicht te krijgen. Een opstelling geeft inzicht in een systeem.  En een systeem kun je lezen als gezin, familie, relatie, bedrijf, organisatie, maatschappij, cultuur en ook als een project, samenwerking, scenario. Zelfs een kunstwerk of nieuw product kan opgesteld worden om zicht te krijgen of de timing goed is, of er misschien iets niet of juist wel gezien moet worden etc.

Over familieopstellingen

In familieopstellingen wordt gezocht naar een inzicht of meer rust in het systeem. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal wetmatigheden zoals een systeem wil compleet zijn, iedereen hoort erbij en iedereen en alles wil en mag gezien worden. Geboren binnen een (familie)systeem zal je altijd bij dit systeem blijven horen. Een systeem vraagt ook om een balans tussen geven en nemen.

Kinderen nemen soms schuld, een last of verantwoording over van ouders.  Ook nemen mensen soms een plek in die niet hun eigen plek is, maar die open valt naast een van de ouders. Dit gebeurt uit zorg en  liefde en altijd onbewust. De persoon/het kind draagt dan ten onrechte iets van de ander/de ouder wat niet bij hem/haar hoort en daarom onnodig belastend is.

Over organisatie opstellingen

Her persoonlijke neem je mee naar je werk. Hier ontstaat onbewust een vergelijkbare dynamiek als in je eigen leven. Als je weet dat dit op deze manier werkt, zul je het herkennen. Organisatie opstellingen gaan uit van dezelfde werkwijze als familie opstellingen maar er zijn wat beperkingen. Zo moet er altijd toestemming zijn van iemand hoog in het echalon om te mogen werken met opstellingen en je kunt niet ongevraagd in persoonlijke systemen kijken. Blijft dat het een interessante manier is om onderliggende dynamiek en verhoudingen tussen werknemers, management, afdelingen of klanten loot te leggen.

Over opstellingen voor projectplannen, start-ups, theaterproducties, dilemma’s etc.

Voor organisatoren, initiatiefnemers van projecten en nieuwe initiatieven, (jonge) ondernemers, professionele kunstenaars, dichters of theatermakers etc. zijn opstellingen een manier om diepere, energetische lagen in een projectplan, marketingplan, een idee, een mogelijke samenwerking, scenario of kunstwerk te ontdekken. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: – ontbreekt er iets of iemand in het plan – klopt de locatie – wie heeft hier geen plek – klopt de timing – wat wordt niet gezien – wat is een hulpbron – wat is een valkuil – is er publiek/zijn er klanten voor dit project etc. Ook een keuze/dilemma kan worden opgesteld. Dit doe ik met een zogenaamde tetra-lemma opstelling waarbij de twee (of meer) keuzes worden opgesteld, de mogelijkheid van en/en en de mogelijkheid van geen van beiden.

Omdat alles energie is, kan alles gevoeld worden – ook abstracties. Een opstelling laat in korte tijd (1 – 1,5 uur) zien of een projectplan zinvol of haalbaar is, wie of wat mogelijke valkuilen zijn  en op welke onderdelen het aangescherpt kan worden. Dit zonder oeverloze discussies en verschil van meningen. Het veld – d.w.z. de onderliggende energie spreekt.

Over collectieve opstellingen

We kijken in collectieve opstellingen naar diepere energetische lagen, waar zich onbewust (onverwerkte) energie vastgezet heeft als gevolg van oorlogen, natuurrampen, en machtsverhoudingen zoals slavernij, kolonialisme, racisme en man/vrouw verhoudingen. De gevolgen manifesteren zich in persoonlijk gedrag en collectieve structuren door een zich herhalend cultureel patroon dat zich diep in de maatschappelijke structuur heeft vastgezet en lastiger te doorbreken is.

Energie die niet kan worden verwerkt, komt voor wanneer de intensiteit van gebeurtenissen – groot of klein – in het moment te groot was, ‘te veel’ voor onze zenuwstelsel en er een gebrek was aan veiligheid.

Veiligheid is essentieel in onze ontwikkeling als kind. We moeten kunnen vertrouwen op de steun van onze ouders.  Maar onze ouders kunnen zelf getraumatiseerd zijn en daarom niet beschikbaar. Ook dan ontwikkelen we – slim als we zijn – overlevingsgedrag/gewoontes om ons te handhaven. Het goede nieuws is dat we onze gewoontes kunnen transformeren. Dit doen we voor onszelf en daardoor ook voor onze kinderen en leefomgebied. Zo zijn we een bijdrage aan de spirituele evolutie van de wereld.

Over transparent communication opstellingen

In deze opstellingen onderzoeken we de vier belangrijkste punten – the pillars – van transparent communication, hoe jij je hiertoe verhoudt en wat behulpzaam is voor jouw persoonlijke groei.

De beweging

Na een systemische opstelling is het niet raadzaam om direct over je ervaring en gevoelens te spreken. Het transformatieproces heeft ruimte nodig. Ik nodig na afloop een beweging uit. Deze beweging kan zich manifesteren in woord of beeld en is een aanzet tot een helende beweging die zich verder in jou kan ontwikkelen. Afhankelijk van het soort opstellingen en deelnemers is dit een bescheiden of uitgebreider programma-onderdeel.  Je hoeft niet persé kunstenaar of creatief te zijn. Het is voor iedereen.

 

Life is moving and seeing yourself and the other every moment with a fresh look.

A (family) constellation is a phenomenological way to approach small and large (life) questions and to gain more insight into this in a relatively short time. An arrangement provides insight into a system. And you can read a system as a family, family, relationship, company, organization, society, culture and also as a project, collaboration, scenario. Even a work of art or new product can be set up in order to gain insight into whether the timing is correct, whether something should or should not be seen, etc.

About family constellations

Family constellations seek insight or more peace in the system. This is based on a number of laws such as the system that wants to be complete, everyone is part of it and everyone and everything wants to be seen. You will always continue to belong to the system if you were born within a (family) system. A system also requires a balance between giving and taking.
Children sometimes take over debt, a burden or accountability from parents or grandparents. People also sometimes take a place that is not their own, but that falls open alongside, for example, one of the parents. This is done out of care and love and always unconsciously. The person/child then wrongly carries something from the other / parent that does not belong to him/her and is therefore unnecessarily burdensome.

About organization constellations

You take the personal with you to work. A similar dynamic arises here unconsciously as in your own life. If you know this works this way, you will recognize it. Organizational setups assume the same approach as family setups but there are some limitations. For example, there must always be permission from someone high up in the echelon to be allowed to work with constellations and you cannot look into personal systems without being asked. Remains that it is an interesting way to expose underlying dynamics and relationships between employees, management, and departments. In organizations, it often happens that company founders or dismissed colleagues are not sufficiently honored for their contribution to the company. This has unconsciously been reflected in the employees. The setup will show this underlying pattern so that it can still receive the necessary attention within the company.

About constellations for project plans, start-ups, theater productions, dilemmas etc.

For organizers, initiators of projects and new initiatives, (young) entrepreneurs, professional artists, poets or theater-makers, etc., constellations are a way to discover deeper, energetic layers in a project plan, idea, possible collaboration, scenario or artwork. Questions that may arise are: – is something or someone missing in the plan – is the location correct – who has no place here – is the timing correct – what is not seen – what is a resource – what is a trap – is public for this plan etc. A choice/dilemma can also be drawn up. I do this with a so-called tetra-lemma arrangement where the two (or more) choices are made, the possibility of and/and, and the possibility of neither.

Because everything is energy, everything can be felt – also abstractions. A set-up shows in a short time (1 – 1.5 hours) whether a project plan is useful or feasible, who or what potential pitfalls are and in which areas it can be refined. This without endless discussions and differences of opinion. The field – i.e. the underlying energy speaks.

About collective constellations

We look at deeper energetic layers in systemic constellations, where (unprocessed) energy has settled. We are not aware of that. The consequences manifest themselves in personal and collective structures. You may experience a deep loss. Either you walk around with feelings of which you have no idea how you got them, such as sadness, anger, fear, lack or you feel nothing at all. Part of your nervous system is frozen. Collective trauma manifests itself by more or less fixed repeating cultural patterns that are difficult or hard to break. They are also usually unconscious and are therefore not noticed. We live the patterns of life that have been presented to us. Even though we are a feminist, we can still assume a role in relationships that is not equivalent, but we automatically join a structure.

The energy that cannot be processed occurs when there are personal, family, or social (collective) events (including natural disasters, wars, migrations, etc.) where we have necessarily had to reduce the intensity of our experience – it was literally “too much” for our nervous system. Or we were children and dependent on our parents and have developed survival mechanisms to sustain and for this intelligence we must be grateful.

The survival behavior can be inter-generational and always be taken over by subsequent generations unless it is healed.

About transparent communication constellations

In these constellations, we examine the four most important points – the pillars – of transparent communication, how you relate to this and what is helpful for your personal growth.

The movement

After a systemic approach, it is not advisable to speak directly about your experience and feelings. The transformation process needs space. I invite a move afterward. This movement can manifest itself in word or image and is a start for a healing movement that can develop further in you. Depending on the type of exhibits and participants, this is a modest or more extensive program component. You don’t have to be an artist or creative. It is for everyone.

 

 

 

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close