Mind movie making

gelaagd05.jpg

Mind movie making is een proces dat gericht is op het creëren van een gewenste en nieuwe situatie voor jezelf of voor je werk. Een droom, een huis, een verhuizing, een project, een plan. Mind movie making is dromen en realiseren van een nieuwe werkelijkheid of een nieuwe versie van je plan of project.

Het is een één op één sessie die ik op den duur ook on-line aanbiedt. Je creërt je droom door gebruik te maken van visuele, auditieve en kinestethische elementen. Vervolgens kijken we naar belemmerende overtuigingen die we door een Psych K proces transformeren.
Mind movie making is a process that focuses on creating a desired and new situation for yourself or for your work. A dream, a house, a move, a project, a plan. Mind movie making is dreaming and realizing a new reality or a new version of your plan or project.

It is a one-to-one session that I will eventually offer online. You create your dream by using visual, auditory and kinesthetic elements. Then we look at limiting beliefs that we transform through a Psych K process.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close