the self healing YOU

Madeleinedubbel

(English below)

Ik ben – al dan niet samen met anderen uit een groep – begeleider van processen, vaak universele bewegingen, waarbij ik luister en invoel in de persoon of situatie en feedback geef en dit bij anderen stimuleer. Deze feedback (presencing en sharing) verruimt persoonlijke (in)zichten en geeft ruimte aan het (door)voelen. Door de hierop volgende innerlijke beweging kan je neurologisch bedrading herzien worden en je perspectief op jezelf en je omgeving herschreven.

Energie volgt intentie 

Stel je een oneindige ruimte voor met energiedeeltjes. Deze energiedeeltjes bewegen zich vrij, klonteren samen, verdichten zich, worden naar het lijkt onlosmakelijk, worden materie, lichaam, zetten zich vast in het lichaam en kunnen zelfs overgedragen worden naar volgende generaties. Deze energiedeeltjes hebben een oneindige potentie om zich met gerichte aandacht stap voor stap op te lossen of opnieuw vorm te krijgen in een innovatieve gedachte.

Verhalen, teug kerende gedachten, (collectieve) overtuigingen, aannames/ideeën, niet functionerende organisaties of een maatschappij kun je zien als samengeklonterde en verdichte energie. Ze trekken aandacht en hebben zich in het onderbewuste vastgezet. Ze ontstaan en worden in stand gehouden door angst. Door al dan niet gerichte en zich steeds verruimende meditatie leren we hoe we de beschikbare en oneindige ruimte met al dan niet vastgeklonterde energie te onderzoeken, hoe we de terug kerende gedachten en overtuigingen kunnen waarnemen en transformeren.

I – sometimes with others in a group – guide processes, often universal movements, in which I listen and feel into the person or situation and give feedback and stimulate this in others. This feedback (presencing and sharing) broadens personal (insights) and gives room to (feeling through). The subsequent inner movement will revise your neurological wiring and rewrite your perspective on yourself and your environment.

Energy follows intention

Imagine an infinite space. A space with energy particles. These energy particles move freely, clump together, condense, appear to be inseparable, become matter, body, become fixed in the body and can even be transferred to subsequent generations. These energy particles have an infinite potential to dissolve step by step with specific attention or to reshape an innovative thought.

Stories, recurring thoughts, (collective) convictions, assumptions/ideas, non-functioning organizations or a society can be seen as clumped and condensed energy. They attract attention and are stuck in the subconscious. They arise and are sustained by fear. Through focused and ever-expanding meditation, we learn how to explore the available and infinite space with clumped and uncluttered energy, how to perceive and transform recurring thoughts and beliefs, how to create new thoughts and innovative visions.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close