Guidance

nothingchair01kleiner

The emergence of reality: energy responds to mindful attention

It has been discovered in quantum physics that the person observing or measuring the tiny particles that form atoms influences the behavior of energy and matter. Quantum experiments showed that electrons exist simultaneously in an infinite sequence of possibilities or probabilities in an invisible energy field.

When an observer focuses his or her attention on the location of an electron, the electron appears. In other words: a particle will only manifest itself in reality if we can perceive it (or if we are able to open our awareness for it). In quantum physics this is called the “observer effect”.

Since this discovery, mind, and matter are no longer seen as separate. They are connected to each other. Attention or consciousness creates a (different) reality with infinite realities. Potentially everything already exists but it is not yet seen. On a personal and universal scale, this means that for all our desires and problems there is already a reality in the quantum field.

Creation, transformation, and innovation arise as movement through silence and space. Through meditation, by connecting with an intention we can (learn to) create in a focused way.

I give various workshops and individual guidance in which I work with energy, space, silence and reinforcement of innovative capacity. In the creative movement you find expression for your intentions and what moves you.

Het ontstaan van de realiteit: energie reageert op mindfulle aandacht

In de kwantumfysica is ontdekt is dat de persoon die de nietige deeltjes die atomen vormen observeert of meet, het gedrag ervan beïnvloedt. Kwantumexperimenten laten zien dat elektronen simultaan bestaan in een oneindige opeenvolging van mogelijkheden of waarschijnlijkheden in een onzichtbaar energieveld.

Als een waarnemer zijn of haar aandacht richt op de plek van een elektron, wordt de elektron zichtbaar. Met andere woorden: een deeltje zal zich pas in de realiteit manifesteren als we het kunnen waarnemen (ofwel als we er ons bewust zijn ervoor openen). In de kwantumfysica wordt dit het “waarnemerseffect”genoemd.

Sinds deze ontdekking worden geest en materie niet langer als afzonderlijk gezien. Ze zijn met elkaar verbonden. Aandacht of bewustzijn creëert een (andere) werkelijkheid met oneindig veel realiteiten. Ofwel in potentie is alles al aanwezig  maar het wordt nog niet gezien. Op persoonlijke en universele schaal betekent dit dat al voor al onze verlangens en problemen al een realiteit bestaat in het kwantumveld.

Creatie, transformatie en innovatie ontstaat als beweging door stilte en ruimte. Door meditatie, door je te verbinden met een intentie kun je gericht (leren) creëren.

Ik geef verschillende workshops en individuele begeleiding waarin ik werk met energie, ruimte, stilte en vergroting van innovatief vermogen. In de creatieve beweging vind je een nieuwe uitdrukking voor je intenties en datgene wat je beweegt.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close