Constellations and transparent communication

Herbert Bayer, In Search of Times Past. 1959.

If you see me deeply, it will help me to see myself.

(English below)

Een persoonlijke en universele vraag voor bijna iedereen is: “Hoe kan ik mij in de wereld, in mijn werk, naar mijn klanten, in mijn relaties op een authentieke manier laten zien. Hoe kan ik de ander zien zonder vooringenomen te zijn. En hoe kunnen we ons vrij voelen in ons spreken, doen en laten.”

De four pillars uit The Art of Transparent Communication van Thomas Hüble dragen bij aan een beter begrip en invoelen van alle aspecten die jou helpen om tot een vrije zielsexpressie te komen. In een serie workshops geef ik elke keer een toelichting en onderzoeken we aspecten die voor jou spelen. We werken in een relationeel veld, met meditatie, presencing, persoonlijke begeleiding en systemische opstellingen. We kijken wat helpend is voor jou (en wat je soms tegen houdt).

De four pillars van The art of Transparent communication:

  1. de flexibiliteit om in te tunen op gewaarwordingen in je lichaam, je geest en je gevoelens (de 3-sinc)
  2. het vermogen om je te verbinden met je hogere zelf
  3. de capaciteit om je gewaar te zijn van datgene wat er zich in het moment binnen in jezelf en buiten jezelf cq bij de ander afspeelt
  4. jouw staat van belonging en becoming: waarbij belonging betekent hoe we in onszelf rusten en becoming hoe we van hieruit aligned in ons leven kunnen staan

Meer informatie over the Art of Transparent Communication

Deze workshop van 4 (on-line) ontmoetingen heeft inmiddels drie opvolgers gekregen. Een serie gericht op de waarnemer in onszelf, een serie over bewust sturen van energie en een serie over onze muted voice.

Wanneer?  23 september, 7 oktober, 21 oktober en 4 november 2021

Aantal deelnemers  minimaal 4  maximaal 8

Kosten  € 100,- voor 4 bijeenkomsten. Je krijgt van tevoren een factuur.

Aanmelden

A personal and universal question for almost everyone is: “How can I show myself in an authentic way in the world, in my work, to my clients, in my relationships. How can I see the other person without being biased? And how can I feel free in speaking up, and being. “

The four pillars from The Art of Transparent Communication by Thomas Hübl contributes to a better understanding and incorporation of all aspects that support you in achieving a free soul expression. In the series of four workshops, each time I provide an explanation and we examine aspects that are relevant for you. We work in a relational field, with meditation, presencing, personal guidance and systemic constellations. We look at what is helpful for you (and what sometimes stops you).

The four pillars of The art of Transparent communication:

  1. the flexibility to tune in to sensations in your body, your mind and your feelings (the 3-sinc)
  2. the ability to connect to your higher self
  3. the capacity to be aware of what is happening within yourself and outside yourself or with others in the moment
  4. your state of belonging and becoming: where belonging means how we rest in ourselves and becoming how we can stand creatively in our lives from here
    More information about the Art of Transparent Communication

This workshop of 4 (on-line) meetings got two successors. A series aimed at the observer in ourselves,  a series about sending energy and a series about our muted voice.

When?  23 September, 7 October, 21 October en 4 November 2021

Number of participants: minimum 4 maximum 8

Costs: € 100 for 4 meetings. You will receive an invoice in advance.

Sign Up

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close