Meditative healing proces

Over heelheid

Heelheid is een potentie die inherent is aan onze menselijke natuur. Heel zijn is bewust ZIJN en in contact zijn met onszelf, op elke plek in ons lichaam. We leven in en met ons lichaam en merken elk signaal. Wanneer we ons lichaam bewonen, ervaren we onszelf als een onverdeeld bewustzijn. Het is een subtiele, verenigde basis van bewustzijn, die tegelijkertijd in ons lichaam en onze omgeving doordringt. 

Helen betekent heel worden. Trauma – de reactie op een voor ons (als kind) schokkende gebeurtenis – fragmenteert en beperkt onze heelheid. Trauma scheidt ons van ons lichaam, het verstoort de eenheid van ons lichaam en onze geest en de eenheid van onszelf en in relatie tot de ander. Het beperkt ons vermogen om deze scheiding op te lossen en een drempel om het grote geheel te ervaren. Wanneer we onze heelheid belichamen, manifesteren onze gedachten, emoties, gewaarwordingen en waarnemingen zich als één. Onze zintuigen functioneren als een eenheid, ons gevoel en ons denken is verbonden. Onze acties komen vanuit een enkel punt van begrip, emotie en fysieke sensatie. Zelfs de kleinste beweging met ons hoofd of onze handen draagt ​​de volledige adem van onze menselijke capaciteit.

In een meditatief helingsproces kan je contact maken met delen van je lichaam waar de herinnering, in de vorm van een fysieke reactie op een traumatische gebeurtenis is opgeslagen. Dit zijn plekken waar de cellen verdicht zijn en daardoor pijn, vermoeidheid of ziekte veroorzaken. In de meditatie breng je gerichte ontlading en kan de “verkramping” na verloop van tijd ontspannen.

Wil je door mij begeleid worden?

Wholeness is a potential inherent in our human nature. To be whole is to BE aware and to be in contact with ourselves, in every place in our body. We live in and with our bodies and notice every signal. When we inhabit our body, we experience ourselves as an undivided consciousness. It is a subtle, unified foundation of consciousness, permeating our body and environment at the same time.

Healing means becoming whole. Trauma – the reaction to a shocking event for us (as a child) – fragments and limits our wholeness. Trauma separates us from our body, it disrupts the unity of our body and mind and the unity of ourselves and in relation to others. It limits our ability to resolve this separation and is a barrier to experiencing the big perspective. When we embody our wholeness, our thoughts, emotions, sensations, and perceptions manifest as one. Our senses function as a unit, our feeling and thinking are connected. Our actions come from a single point of understanding, emotion, and physical sensation. Even the slightest movement of our head or hands carries the full breath of our human capacity.

In a meditative healing process, you can make contact with parts of your body where the memory in the shape of a physical reaction to a traumatic event is stored. These are places where the cells are contracted and cause pain, fatigue or illness. In the meditation you bring focused release and the “cramp” can in due time relax.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close