Opstellingen

Ontwerp met boomkopie

Een systemische opstelling is een bewegend beeld van mensen in de ruimte (het veld). De mensen vertegenwoordigen familieleden, werknemers, abstracties of aspecten van jezelf en worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. Dit zijn niet je echte familieleden of collega`s en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze zogenaamde representanten stellen zich intuïtief op en kunnen invoelen wat er in het onderbewuste speelt. Door hun plek in de ruimte geven zij een beeld van de onderliggende verhoudingen. Het onderbewuste wordt op deze manier zichtbaar.

Een opstelling begint met een vraag van een kliënt of een thema, waardoor energetische afstemming in gang wordt gezet. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger de opstelling.

In de opstelling wordt de natuurlijke ordening en balans hersteld door interventies van de begeleider. Het systeem krijgt zo de natuurlijke kracht terug en komt tot rust. Dit wordt ervaren door de representanten.

Problemen zijn niet uniek en vaak voor meer mensen herkenbaar. Dus ook voor mensen die toekijken kan een opstelling inzicht geven in de eigen vragen. Na afloop is het belangrijk dat de kliënt (met rust) gelaten wordt zodat hij of zij kan integreren wat gezien en ervaren is. Dat heeft tijd nodig.

 

A systemic constellation is a moving image of people in space (the field). The people represent family members, employees, abstractions or aspects of yourself and are represented by people who make themselves available for this. It is not your real family or your colleagues and it is not necessary that they are present. These so-called representatives intuitively position themselves and can feel into what is going on in the subconscious. By their place in the space, they give a picture of the underlying relationships.

A constellation starts with a question from a client or with a theme. This opens the energy field.  The more urgent the theme, the more powerful the constellation.

In the constellation, the natural order and balance are restored through interventions of the supervisor. The system thus regains its natural power and comes to rest. This is experienced by the representatives. 

Problems are not unique and often recognizable to more people. So also for people who are watching a constellation can provide insight into their own questions. Afterward, it is important that the client is left (alone) so that they can integrate what they have seen and experienced. That needs time.

Reaction of participants:

Thank you, Krijnie for the powerful experience! Rather than seeing it as an either /or focus, I see silence and digesting as necessary to anchor, support and balance leadership, and all the wonderful active resources. I am savoring all the qualities on the list and it is very very rich. I really appreciate your wisdom and guidance.

Thank you for your leadership.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close