the resilient YOU

(English below)

There is no certainty, there is only adventure (Assagioli)

De wereld lijkt zich meer dan ooit voor te bereiden om vanuit chaos, angst en controle een nieuwe beweging te maken. Welke richting we ook heen bewegen, als deze voortkomt uit een groter bewustzijn, uit de balans tussen hart en hoofd, kan de magie en liefde terug gebracht worden in ons leven. Om het systeem te transformeren, zullen wij zelf deze transformatie moeten belichamen.

We kunnen oefenen om bewuste deelnemers van deze tijd van transitie te zijn. Een tijd, waarin we ons veilig durven te voelen bij niet-weten, verschil van mening en polariteit en de greep op onszelf als deel van het geheel durven los te laten. Dingen die volgens mij in dit proces van belang zijn is leren authentiek en in verbinding te zijn, praten vanuit de ruimte van ons hart, vertrouwen op ons innerlijke weten, inspiratie vinden bij voorouderlijke bronnen, vertrouwen op de wijsheid van de natuur, onze plek kennen in de cirkel van leven en aarde, gecentreerd/gebalanceerd in relatie zijn met onszelf en anderen.

Ik organiseer live cirkels (en één op één sessies) waarin we oefenen om volwaardige deelnemers te worden van deze tijd van transitie. In de cirkels werken we met de zelfhelende capaciteiten van ons lichaam en ons vermogen om fundamenteel bewust te zijn.

Door meditatie en het volledig bewonen van ons lichaam kunnen we toegang krijgen tot spanningen die zich in ons bindweefsel hebben opgeslagen, deze loslaten en ons zo bevrijden van zich herhalende aannames en patronen. In contact met anderen leren we hoe we een nieuwe veilige bedding voelen om vrij met elkaar om te gaan. Door samen te mediteren, ontstaat er een intelligent, energetisch veld dat co-regulerend werkt en ons vertrouwen verdiept. We leren als het ware hoe we in kalme meertjes kunnen zwemmen terwijl we de woeste zeeën in de verte zien.

Naar mijn huidige aanbod.

Dit filmpje maakt in 8 minuten duidelijk hoe ons zenuwstelsel functioneert.

lagen installatie

The world seems to be more than ever preparing to make a new movement out of chaos, fear and control. Whichever direction we move, if it comes from a greater awareness, from the balance between heart and mind, we can bring the magic and love back into our lives. To transform the system, we will have to embody this transformation ourselves.

We can practice being conscious participants of this time in transition. A time in which we dare to feel safe in not knowing, difference of opinion and polarity and dare to let go of our grip on ourselves as part of the whole. Things I think are important in this process are learning to be authentic and connected, talking from the space of our heart, trusting our inner knowing, finding inspiration from ancestral sources, trusting the wisdom of nature, knowing our place in the circle of life and earth, being centered/balanced in relation with ourselves and others.

I organize live circles (and one-on-one sessions) in which we practice to become full participants of this time in transition. In the circles we work with the self-healing capacities of our body and our ability to witness ourselves and the world around us (which I call fundamental consciousness).

Through meditation and fully inhabiting our bodies, we can permanently and repeatedly access and let go of our contractions, deactivate our nervous system, and thus free ourselves. In contact with others we can learn to relate in safety. By meditating and reflecting we create an intelligent, energetic field that deepens our trust. We learn how to swim in calm lakes and see the raging seas.

This video makes clear how our nervous system functions.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close