the resilient YOU

(English below)

There is no certainty, there is only adventure (Assagioli)

In tijden van crisis worden we als het ware in een rivier gegooid en weten we niet waar het water naartoe stroomt. Onzekerheid, op welk gebied dan ook (gezondheid, geld, gezin, relatie etc.) is een van de grootste triggers om angst op te roepen. Dit zijn bijna altijd oude angsten uit onze jeugd of van onze (voor)ouders.

Angst activeert ons zenuwstelsel en in veel gevallen, vonden we toen we jong waren, niet de veilige bedding om deze sterke gevoelens te kalmeren en verwerken (deactiveren). Vaak maken onze hersenen dan overuren of hebben we sterke lichamelijke reacties. In een opstelling of in een presencing sessie kunnen we naar de bron van deze ontregelende gevoelens kijken. Het besef dat het om overgenomen gevoelens gaat of over een intelligente oplossing die we bedachten toen we jong waren, geeft ruimte en richting. We leren ruimte te maken voor onze gevoelens en naar onszelf te kijken vanuit de positie van de waarnemer (het hogere zelf).

Ons lichaam is veerkrachtig. Als we een gezond lichaam hebben dan genezen onze wonden snel. De zorg voor ons lichaam, voldoende beweging en goede voeding is hierbij essentieel. We kunnen ook werken aan een gezond zenuwstelsel. Door te voelen wat ons activeert, de bron ervan te herkennen, onszelf niet te veroordelen en stap voor stap ons minder met het negatieve gevoel idenficeren,  ontwikkelen we een groeiende capaciteit om ons zenuwstelsel te deactiveren.

Door meditatie en ademhalingsoefeningen kunnen we ons zenuwstelsel blijvend en steeds weer deactiveren, en leren reguleren. In contact met anderen kunnen we leren hoe het is om een nieuwe veilige bedding te voelen. Door samen te mediteren, ontstaat er een intelligent, energetisch veld dat co-regulerend werkt. We leren als het ware hoe we in kalme meertjes en woeste zeeën kunnen zwemmen.

Dit filmpje maakt in 8 minuten duidelijk hoe ons zenuwstelsel functioneert.

lagen installatie

In times of crisis, we are thrown into a river and the current flows strong around us. Good chance our feet don’t touch ground. We are uncertain, swept away. Uncertainty in any area (health, money, family, relationship, etc.) is one of the biggest triggers to evoke fear. These are almost always old fears from our youth or from our (ancestor) parents.

Anxiety activates our nervous system and in many cases, when we were young, we did not find the safety to calm and process (deactivate) these strong feelings. That is why our brains often work overtime or we have strong physical reactions. In a constellation we can look at the source of these disturbing feelings. The realization that it is about inherited feelings or about an intelligent solution that we came up with when we were young, gives space and direction. We learn to look at ourselves from the position of the observer (the higher self).

Our body is resilient. If we have a healthy body, our wounds heal quickly. Care for our body, sufficient exercise and good nutrition are essential. We can also work on a healthy nervous system. Feeling what activates us, recognizing the source, no judging and step by step identifying ourselves less and less with the negative feeling creates a growing capacity to deactivate our nervous system.

Through meditation and breathing exercises, we can permanently and constantly deactivate our nervous system and learn to regulate it. In contact with others we can learn what it is like to feel safety. Meditating together creates an intelligent, energetic field that has a co-regulating effect. We learn, as it were, how to swim in calm lakes and raging seas.

This video makes clear how our nervous system functions.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close