Transparent communication

GirlMultiMirror

The Art of Transparent Communication is een methode, ontwikkeld door de moderne mysticus Thomas Hüble, om meer zelfinzicht te krijgen, voorbij te gaan aan belemmerende overtuigingen en met de mensen in je omgeving elke keer weer en opnieuw in relatie te gaan. TC gaat uit van stillness en movement. Door meer Stillness (ruimte in jezelf) kan je beter naar de Movement kijken. Movement is eigenlijk alles wat zich in jou op fysiek, mentaal en gevoelsniveau beweegt. Je oefent als het ware om getuige van jezelf en van je eigen proces te zijn.

Je bent niet je lichaam, je hebt een lichaam. Je bent niet je geest, je hebt een geest, je bent niet je gevoelens en emoties, je hebt gevoelens en emoties.

TC is in zekere zin de kunst van contemplatieve communicatie, waarin je op den duur niet reageert op situaties maar vanuit bewust zijn een antwoord geeft. Je bent helder en meer aanwezig. Je kunt jezelf naar een positie verplaatsen, die naar het lijkt buiten jezelf ligt. Vanuit deze positie kun je vrij en onafhankelijk naar jezelf kijken en getuige zijn van jezelf. Je bent niet verstrikt met je eigen gedrag en overlevingsmechanismes. Je kijkt met liefde en onvoorwaardelijk naar het hele plaatje van jezelf (en van anderen) inclusief alle negatieve en positieve kanten.

In een gezond emotioneel leven kun je tegelijkertijd open zijn, kwetsbaar, emotioneel verbonden met je leven en hiervan getuige zijn. Hoe authentieker je kunt zijn en hoe meer je in jezelf kunt rusten, hoe groter je relationele capaciteiten en intimiteit met het leven is. Je manier waarop je je met anderen verhoudt zal veranderen en ook hoe je naar de cultuur waarin je woont, kijkt. Het helpt je om deze te omarmen en te transcenderen.

TC gaat uit van de onvoorwaardelijke acceptatie en leven vanuit liefde. Dit creëert een (hernieuwde) basis van een diep en noodzakelijk vertrouwen en veiligheid. Vanuit deze veiligheid en vanuit jouw essentie (je ziel) ga je met jezelf, de ander en het leven in verbinding. Dat betekent niet dat al je gewoontes er niet meer zijn, je kijkt er met andere ogen naar en hebt elk moment de keuze.

TC werkt vanuit een viertal basis uitgangspunten, die je door meditatietechnieken, presencing en sharing kunt trainen en beoefenen. Thomas Hüble noemt dit the four pillars.

  1. de flexibiliteit om in te tunen op gewaarwordingen in je lichaam, je geest en je gevoelens (de 3-sinc)
  2. het vermogen om je te verbinden met je hogere zelf
  3. de capaciteit om je gewaar te zijn van datgene wat er zich in het moment binnen in jezelf en buiten jezelf cq bij de ander afspeelt
  4. jouw staat van belonging en becoming: waarbij belonging betekent hoe je in jezelf hebt leren rusten en becoming hoe je van hieruit creatief in je leven kunt staan

De serie van vier workshops (en de opstellingen) die ik aan de hand van the Art of Transparent communication geef, concentreert zich rond deze four pillars. Ik leg er in het kort iets over uit en we onderzoeken jouw plek en verhouding tot de Four pillars door middel van opstellingen. Onder andere door het opstellen van abstracties kunnen we onderzoeken  wat voor jou helpend is (of wat je soms tegen houdt).

Aan het eind van de workshop nodig ik je uit tot een beweging. Een korte oefening in taal, zang, dans of beeld. En als je wilt kun je de beweging thuis voortzetten. Uit ervaring weet ik dat het zich kan voortzetten in een helende beweging met diepere inzichten.

Er is een online training over Transparent Communication die ik van harte kan aanbevelen. www.thomashuebl.com

bijna-perfecte-ijscirkel-drijft-in-rivier-in-washington

The Art of Transparent Communication is a method developed by the modern mystic Thomas Hüble, to gain more self-insight, to ignore limiting beliefs and to be in a healthy relationship with the people in your environment. TC is based on stillness and movement. Through more Stillness (space within yourself) you can better watch the Movement. Movement is basically everything that moves within you on a physical, mental and emotional level. You practice as it were to witness yourself and your own process.

You are not your body, you have a body. You are not your mind, you have a mind, you are not your feelings and emotions, you have feelings and emotions.

TC is in a certain way the art of contemplative communication, in which in the long run you do not react to situations but give an answer based on awareness. You are clear and more present. You can move yourself to a position that seems outside of yourself. From this position, you can look at yourself freely and independently and witness yourself. You are not entangled with your own behavior and survival mechanisms. You look with love and unconditionally at the whole representation of yourself (and of others) including all negative and positive facets.

In a healthy emotional life, you can be open and at the same time, vulnerable, emotionally connected to your life and witness yourself. The more authentic you can be and the more you can rest in yourself, the greater your relational abilities and intimacy with life will be. The way how you relate to others will change and also your view of the culture in which you live. It helps you embrace and transcend it.

TC implies unconditional acceptance and living from love. This creates a (renewed) basis of deep and necessary trust and safety. From this safety and from your essence (your soul) you connect with yourself, the other and life. That does not mean that all your habits do no longer exist, but you see them with different eyes and you have the choice how to respond.

TC works from four basic principles, which you can train and practice through meditation techniques, presencing and sharing. Thomas Hüble calls this the four pillars.

  • the flexibility to tune into sensations in your body, your mind and your feelings (the 3-sinc)
  • the ability to connect with your higher self 
  • the capacity to be aware of what is happening within yourself and outside yourself or with others in the moment 
  • your state of belonging and becoming: where belonging means how you learned to rest in yourself and becoming how you can stand creatively in your life from here

The series of four workshops (and the constellations) that I provide based on the Art of Transparent communication focus on these four pillars. I briefly explain something and we examine your position and relationship with the Four pillars through constellations. By creating abstractions, we can investigate what is helpful to you (or what stops you).

At the end of the workshop, I invite you to a movement. A short exercise in language, song, dance or image. And if you want, you can continue this movement at home. I know from experience that it can continue in a healing movement with deeper insights.

There is online training about Transparent Communication that I can recommend. http://www.thomashuebl.com

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close