Vrouwen met een missie – Women with a mission

2-daagse verdiepingsworkshop met geleide meditatie, opstellingen, creatief werken

Trainers (ook vrouwen met een missie): Evelien Hogeweg en Krijnie Beyen

Data: 23 en 24 november 2018

Vrouwen met een missie zijn parels
We zien en ontmoeten in deze tijd meer en meer vrouwen met een missie.
Vrouwen, die waardevolle en noodzakelijke pijlers zijn van de maatschappij of willen worden. Vrouwen die willen vernieuwen, inspireren en verbinden. Vrouwen die aanjagers zijn. Wat hen bindt is een positieve kracht en bevlogenheid.
Ze zijn moedig, het zijn doorzetters, pioniers, ze moeten soms offers brengen en ze hebben de durf om hun eigen weg te bewandelen. Ze worden niet altijd zomaar gesteund door hun omgeving en dat maakt hen soms eenzaam, onvrij en kwetsbaar.

Deze vrouwen – jij misschien – voelen dat ze los willen komen uit oude patronen en willen onderzoeken wat de bron is die hen voedt – ze staan open om inzicht te krijgen in wat hen energetisch soms tegenhoudt om er voluit voor te gaan. Het werken op diepere energetische lagen brengt hen dichter bij hun weten en de ontdekking van nieuwe waarheden.

MirjamSamenvallen met mezelfklein

Tijdens twee voedende, verlichtende verdiepingsdagen zijn we in verbinding met “missie”genoten. Centraal in deze dagen staat de vraag hoe komen en blijven we dicht bij onze kern en missie (en wat is die unieke kern en missie), wat voedt ons en wat houdt ons daar mogelijk van weg. Hoe zit het met onze balans van geven en nemen, wat moeten we juist wel en wat juist niet “doen”. Wat hebben we nodig om als parel te schitteren en te blijven stralen.

Wij, Evelien en Krijnie, zijn ook zelf vrouwen met een missie en spreken uit ervaring.
Als vrouw met een missie voelen we EN een enorme drive EN zien we de noodzaak om keuzes te maken EN goed voor onszelf te zorgen. Daar is moed, inzicht en vertrouwen voor nodig, luisteren naar onze eigen waarheid en weten wie we zijn.

kevHet lijkt erop dat in deze tijd de rol van pionieren niet alleen is weggelegd voor een enkeling. Er zijn veel mensen op allerlei verschillende terreinen bezig met het zich losmaken uit oude patronen en het brengen van licht en vernieuwing. Oude “waarheden” die op ratio, argumenten, controle en angst zijn gebaseerd, worden in twijfel getrokken en opnieuw bekeken. Vrouwen met een missie zijn daarom nodig, zij brengen passie en vernieuwing. En ze inspireren anderen.

Vrouwen met een missie in beeld
Vrouwen met een missie is meer dan één 2-daagse. Vrouwen met een missie is deel van een groter geheel aan activiteiten waarin Evelien en Krijnie soms samenwerken en ook hun eigen programma bieden. Samen zijn we meer en kunnen we versterken, verdiepen en verspreiden. Daarin herkennen we elkaar. We zien dit allebei als onderdeel van onze eigen missie. We willen vrouwen met een missie en daarmee jouw missie ook letterlijk in beeld brengen en daarmee hopen we jou en via jou ook anderen te inspireren.

Amulet
Tijdens de verdiepende dagen hebben we een aantal breaks waarin we creatief aan het werk gaan. We gaan ieder voor zich (en natuurlijk onder liefdevolle begeleiding) aan de slag met het maken van een persoonlijk amulet. Een ketting of broche. We voegen steeds een element toe van datgene wat we ervaren of gezien hebben tijdens de opstellingen of andere oefeningen. We maken een prachtig object om ons eraan te herinneren wie we zijn.

Publicatie met portretten
Verder kun je meedoen aan een publicatie die we willen samenstellen. Dit is op vrijwillige basis. Wij willen portretten verzamelen van vrouwen met een missie om weer anderen te inspireren. De portretten bestaan uit twee onderdelen: een gelaagd fotoportret en een tekstueel portret. Krijnie maakt de fotoportretten en van deze foto’s maakt zij een gelaagd portret. Tijdens de workshop maak je zelf een tekstueel portret – een impressie van datgene wat je heeft geraakt. Uiteraard maken we de publicatie met grote zorgvuldigheid. We beogen een universeel beeld, niet een (te) persoonlijk beeld.

Programma

We werken met systemische opstellingen, geleide meditatie, inquiries en creatief. Dit doen we in het atelier. Het programma is inclusief twee lunches en een heerlijk verzorgd diner op de avond van de eerste dag. Diner en lunches vinden plaats in het woon- en tentoonstellingsdeel van Huis als museum.  Lunches en diners worden (ook) verzorgd door een vrouw met een missie…

Door het samenzijn tijdens het diner willen we de mogelijkheid bieden om je (als je dat wilt)  in de praktijk met de andere deelnemers te verbinden.

Kosten

2 verdiepingsdagen inclusief twee lunches en drie-gangen diner, een amulet en (niet gelaagd) portretfoto van jezelf  € 320,–

Jouw persoonlijke gelaagde portret is te zijner tijd ook te koop. Kosten € 400 inclusief afdruk van 40 x 40 cm achter perspex.

Aanmelden

(not yet checked English translation)

Women with a mission – 2-day in-depth workshop
with guided meditation, constellations, creative work

Trainers (also women with a mission): Evelien Hogeweg and Krijnie Beyen

Dates: 23 and 24 November 2018

Women with a mission are pearls
We see and meet more and more women with a mission at this time. Women, who are or want to becoome valuable or necessary pillars of society. Women who want to innovate, inspire and connect. Women who are boosters. What binds them is a positive power and enthusiasm.
They are courageous, they are perseverers, pioneers, they sometimes have to make sacrifices and they have the courage to take their own path. They are not always supported by their environment and that sometimes makes them lonely, unfree and vulnerable. It is necessary that they be cherished by themselves and by each other. They know that they want to investigate what is on a deeper level. That is the access to deeper knowledge and to a different view that makes women with a mission special.

During two feeding, enlightening days we are in connection with “our mission” . Central to these days is the question of how we come and stay close to our core and mission (and what is this unique core and mission), what feeds us and what might keep us away. What about our balance of giving and taking, what exactly should we do and what we do not “do”. What do we need to shine as a pearl and keep on glowing.

We, Evelien and Krijnie, are also women with a mission and speak from experience.
As a woman with a mission we feel AND a huge drive AND see the need to make choices AND take good care of ourselves. That requires courage, insight and trust, listening to our own truth and knowing who we are.

It seems that at this moment the role of pioneering is not just reserved for a single person. Many people in many different fields are engaged in loosening from old patterns and bringing light and innovation. Old “truths” based on reason, argument, control and fear are questioned and reviewed. Women with a mission are needed, they bring passion and renewal. And they inspire others.

Women with a mission in the picture
Women with a mission is more than just a 2-days workshop. Women with a mission is part of a larger whole of activities in which Evelien and Krijnie sometimes work together and also offer their own program. Together we are more and we can strengthen and deepen. We recognize each other in this. We hope to inspire you.

Amulet
During the deepening days we have a number of breaks in which we work creatively. We each go to work (and of course under loving guidance) to make a personal amulet. A necklace or brooch. We always add an element of what we have experienced or seen during the setups or other exercises. We make a beautiful object to remind us who we are.

Publication with portraits
You can also participate in a publication that we want to compile. This is on a voluntary basis. We want to collect portraits of women with a mission to inspire others. The portraits consist of two parts: a layered photo portrait and a textual portrait. Krijnie makes the photo portraits and from these photos she makes a layered portrait. During the workshop you will create a textual portrait yourself – an impression of what you have touched. Of course we make the publication with great care. We aim at a universal image, not a (too) personal image.

Program

We work with systemic constellations, guided meditation, inquiries and creative. We do this in the studio of Huis als Museum. The program includes two lunches and a delicious dinner on the evening of the first day. Dinner and lunches take place in the living and exhibition area of ​​Huis as museum.

By being you together at dinner we want to offer the opportunity to connect with the other participants in practice (if you wish).

Cost

2 days including two lunches and three-course dinner, an amulet and (not layered) portrait photo of yourself € 320, –

Your personal layered portrait is also for sale in due time. Cost € 400 including print of 40 x 40 cm behind perspex.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close